menu

  • icon
close
합금철(Ferro Alloys)
합금강 또는 합금주철의 제조와 제강 작업에 있어서 탈산제(脫酸劑), 탈류제(脫硫劑) 및 탈질제(脫窒劑)...
view more
비철금속(Non-Ferrous Metals)
Zinc Products / Aluminium Ingot / Lead Ingot / Remelted Lead Ingot / Rolled Lead Sheet /Copper Wi...
view more
Chemicals
HDPE(High density polyethylene) / PP (Polypropylene) / PVC Resins(Polyvinyl chloride) / PTMEG(...
view more
Palm Oil
상온에서 액체상태지만 저온에서는 고체의 성질을 갖고 있음 식용유, 쇼트닝, 바이오디젤연료 등으로 사용
#BIODiesel
#비누
#冰激凌
view more